• Duomenų apsaugos pareigūnas paskiriamas kaip kontaktinis asmuo su asmenimis bei Asmens duomenų apsaugos inspekcija visais su duomenų apsauga susijusiais klausimais;
  • duomenų apsaugos pareigūnas gavęs paklausimą iš asmens dėl jo teisių įgyvendinimo,bendraudamas su paskirtu kontaktiniu asmeniu sprendžia iškilusius klausimus. Kontaktinis asmuo duomenų apsaugos pareigūnui pateikia visus prašomus dokumentus/duomenis, reikalingus asmenų teisių įgyvendinimui;
  • duomenų apsaugos pareigūnas įtraukiamas į visų vadovybės sprendimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, priėmimą. Jo kontaktai žinomi visiems įmonėms darbuotojams, kuriems iškilus klausimų, susijusių su asmens duomenimis, būtų kreipiamasi į duomenų apsaugos pareigūną;
  • duomenų apsaugos pareigūnas taip pat atlieka ir kitas GDPR, įstatymuose ar poįstatyminiuose aktuose numatytas funkcijas.

Klientai

Susisiekite